KAPITAL_LUDZKI_POZ        C:\Documents and Settings\anna.maliszewska\Pulpit\Kopia m_100202162314.jpg  UE+EFS_L-mono                                                                                                     

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Korycinie w roku szkolnym 2012/2013  realizowany jest projekt:

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Korycin w roku szkolnym 2012/2013”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nr Projektu POKL.09.01.02-20-770/12