Międzyszkolny Konkurs Literacki

 „ ABC Społecznej Krucjaty Miłości”

 

Motto:  „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.

Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata”.

Regulamin

I.       PRZEPISY OGÓLNE

 

1.      Organizatorem Konkursu Literackiego jest  Szkoła Podstawowa                                             im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie.

2.      Celem konkursu jest:

·       zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania oraz prezentowania własnej twórczości literackiej,

·       rozwijanie wyobraźni i talentów młodych autorów,

·       promowanie wartości: miłości do bliźniego, szacunku, braterstwa, wrażliwości, empatii, człowieczeństwa, chrześcijaństwa,

·       wyłonienie najlepszych prac literackich wykonanych w dowolnej formie literackiej (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka itp.), rozwijających główną myśl konkursu: „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata”.

3.      W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkół Podstawowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz placówek należących do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

Kategorie:

I.       Grupa : uczniowie klas IV - V szkoły podstawowej.

II.    Grupa:  uczniowie klas VI - VII szkoły podstawowej.

III. Grupa: uczniowie klas II - III gimnazjum.

IV.  

4.      Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych                            w niniejszym regulaminie.

II.     PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

1.     Każdy uczestnik Konkursu może  nadesłać jedną pracę
w rozmiarze: do 3 stron maszynopisu (czcionka: Times New Roman                                             o wielkości 12 punktów) na zaproponowany temat.

2.      Szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace literackie, po jednej
z każdej kategorii grupowej.

3.     Prace należy przesłać w kopercie z napisem: „Konkurs Literacki” na adres Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie,          ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin, (osobą odpowiedzialną jest Pani Elżbieta Malewicz, tel.: 692708721).

4.     Każdą pracę należy opisać na odwrocie, podając następujące dane: imię                               i nazwisko autora, numer telefonu, nazwa szkoły, klasa, tytuł pracy. Należy również dołączyć wersję elektroniczną pracy zapisaną na płycie CD.

5.     Do koperty, zaadresowanej na Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie należy włożyć: oznaczoną pracę (prace), opisaną płytę CD, zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział ucznia                               w Konkursie oraz ich oświadczenie
o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez organizatorów Konkursu Literackiego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi  zmianami). Poprzez wysyłania pracy (prac) na Konkurs nieodpłatnie przenosimy na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim                                 i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 904 z późn. zmianami).”

6.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do wyłączenia  z postępowania konkursowego prac, które nie spełniają wymienionych wyżej wymogów.

7.     Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, jak również                         z niego wyłączonych.

III.  TERMINARZ

1.     Termin nadesłania i dostarczenia prac mija dnia 31.10.2017r. (decyduje data stempla pocztowego w przypadku prac przesłanych pocztą).

2.     Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę                                w Konkursie.

3.     Organizatorzy powołują Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

4.     Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas Święta Szkoły 13.11.2017 r.

5.     Najlepsze prace zostaną opublikowane.

 

IV.  WYKORZYSTANIE PRAC WYRÓŻNIONYCH

 

1.     Organizatorzy uzyskają prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs                        - w całości lub po dokonaniu skrótów w wydanych przez siebie materiałach,                       z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska autora.

2.     Uprawnienia, o których mowa wyżej, w pkt. IV.1., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń wymaganych w pkt. II.5. niniejszego regulaminu.