Zakładki:

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

W ŚWIECIE WARTOŚCI - REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

METRYCZKA PRACY

 

Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny

Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów
Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

Korycin, 29 września 2010 r.

 

 

Program Sejmiku:

 

1.      Godz. 900 – Msza św. w Kościele pod wezwaniem Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie.

 

2.      Godz. 1000 – przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Józefa Piłsudskiego i Kombatantów na rynku w Korycinie, złożenie kwiatów.

 

3.       Godz. 1045 – 1100 – przerwa (kawa, herbata).

 

4.      Godz. 1100 – rozpoczęcie Sejmiku – Dyrektor Szkoły p. Ewa Bojarzyńska

·         wprowadzenie pocztów sztandarowych, odśpiewanie hymnu państwowego

·         wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty Pana Jerzego Kiszkiela

·         wystąpienie Wójta Gminy Korycin Pana Mirosława Lecha

·         podsumowanie konkursu na plakat o tematyce patriotycznej

·         wyprowadzenie pocztów sztandarowych

 

5.      Wystąpienia i dyskusja:

·         wystąpienia uczniów: przedstawiciel szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej na temat Wiara, nadzieja, miłość – warunkiem budowania lepszej przyszłości

·         wystąpienie Ks. Prof. Adama Skreczko na temat Wiara, nadzieja, miłość – warunkiem budowania lepszej przyszłości

 

Przerwa - 15 minut

 

·         wystąpienia uczniów: przedstawiciel szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej na temat Mój wkład w budowanie patriotyzmu

·         wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”  Pana Józefa Mozolewskiego na temat „Solidarność” przykładem postaw patriotycznych

 

6.      Dyskusja na temat wartości aksjologicznych, o których mówili występujący goście i uczniowie – pod kierunkiem Ks. Prof. Adama Skreczko.

 

7.      Zakończenie sejmiku.

 

8.      Obiad – ok. godz. 1400.

 

Załączniki:

1.      Regulamin konkursu na plakat o tematyce patriotycznej

2.      Regulamin konkursu literackiego „W świecie wartości”

 


 

Załącznik nr 1

 

Regulamin konkursu

na plakat o tematyce patriotycznej

 

„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”
Jan Paweł II

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.     Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

2.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.

3.     Konkurs organizowany jest w ramach Wojewódzkiego Sejmiku Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej i odbywa się pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

4.     Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie.

II. TEMATYKA, FORMAT PRAC

1.     Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, itp.

2.     Prace muszą być wykonywane w formie plakatu. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne z fotografią włącznie. Format nie powinien być mniejszy niż A3 (duży blok rysunkowy) i nie większy niż A1 (100 X 70 cm).

III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

1.     Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego  Regulaminie.

2.     Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z opieki artystycznej nauczycieli.

3.     Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.

4.     W terminie do 15 czerwca 2010 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół, 16-140 Korycin ul. Szkolna 1. W przypadku wysyłki pocztą o uznaniu pracy decyduje data stempla pocztowego(osobą odpowiedzialną jest Pani Barbara Szypulska).

5.     Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).

6.     Dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie powołuje niezależną Komisję Konkursową, która przeprowadza formalną kwalifikacją prac (zgodność z regulaminem), a następnie  dokonuje ich oceny w skali 0-10 pkt. uwzględniając walory plastyczne (max 7 pkt.) i sposób przedstawienia tematu (max 3 pkt.).

7.     Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

8.     Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

9.     Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres poczty elektronicznej w terminie do  26 czerwca 2010 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Korycinie. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 września 2010 r. w Zespole Szkół w Korycinie podczas  Wojewódzkiego Sejmiku Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

10. Wystawa pokonkursowa plakatów będzie miała miejsce w Zespole Szkół w Korycinie w dniach 29 września – 11 listopada 2010 r.

IV. NAGRODY

1.     Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

2.     Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie.     

 

Powrót


Załącznik nr 2

W ŚWIECIE WARTOŚCI

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

DLA UCZNIÓW PODLAKIEJ RODZINY SZKÓŁ  IMIENIA BOHATERÓW WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ

Tematy konkursowe:

v          WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ – WARUNKIEM BUDOWANIA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.

v          MÓJ WKŁAD W BUDOWANIE PATRIOTYZMU

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac literackich wykonanych w dowolnej formie literackiej (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka itp.), promujących wartości wiary, nadziei i miłości w wymiarze osobowym i społecznym, a także przedstawienie i popularyzacja idei patriotyzmu

1.2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej, Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, z należących do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

1.3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

2.1. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać 1 pracę w rozmiarze: do 3 stron maszynopisu (czcionka - 12), na jeden z zaproponowanych tematów.

2.2. Szkoła może przysłać maksymalnie 2 prace literackie – po 1 na każdy temat.

2.3. Prace należy przysyłać w kopercie z napisem „Konkurs Literacki” na adres Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16 – 140 Korycin, (osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Glińska, tel. 85 72 19 004).

2.4. Każdą pracę należy opisać na odwrocie, podając następujące dane: imię i nazwisko autora, numer telefonu, nazwa szkoły, klasa, tytuł pracy. Należy dołączyć również wersję elektroniczną pracy zapisaną na płycie CD.

2.5. Do koperty, zaadresowanej na Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie należy włożyć: oznaczoną pracę (prace), opisaną płytę CD, zgodę rodziców lub opiekunów na udział ucznia w Konkursie oraz ich oświadczenie o następującej treści „Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez organizatorów Konkursu Literackiego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie pracy (prac) na Konkurs nieodpłatnie przenosimy na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z poźn. zmianami).

2.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z postępowania konkursowego prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

2.7. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, jak również z niego wyłączonych.

 

III. TERMINARZ

3.1. Termin nadsyłania i dostarczania prac mija dnia 15 czerwca 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego w przypadku prac przesłanych pocztą).

3.2. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Organizatorzy powołują Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

3.4. Trzy najlepsze prace (po 1 z kategorii szkoły podstawowej, Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) w każdym z tematów zostaną zaprezentowane podczas Wojewódzkiego Sejmiku Aksjologicznego Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, który odbędzie się dn. 29.09.2010r w Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie.

3.5. Najlepsze prace zostaną opublikowane.

 

IV. WYKORZYSTANIE PRAC WYRÓŻNIONYCH

4.1. Organizatorzy uzyskują prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs – w całości lub po dokonaniu skrótów w wydawanych przez siebie materiałach, z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska autora.

4.2. Uprawnienia, o których mowa wyżej, w pkt. 4.1., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń wymaganych w pkt. 2.5. niniejszego regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Literackim!

Powrót


Pole tekstowe: Załącznik do Regulaminu

 

Konkurs plastyczny na plakat o tematyce patriotycznej

 

Metryczka pracy

(prosimy o czytelne wypełnienie)

 

Tytuł pracy:

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:

Klasa, wiek:

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/li – opiekuna/ów pracy (jeśli uczeń korzystał z opieki artystycznej):

 

 

 

 

Pieczęć szkoły:

Adres e-mail, na który ma być przekazana informacja

o wynikach konkursu:

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na:

      umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatora     z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszystkich działaniach związanych         z konkursem,

      wykorzystanie przez organizatora moich prac konkursowych do celów edukacyjnych oraz ich publikacji z zachowaniem praw autorskich.

 

 

 

...........................................................

miejscowość, data

 

...............................

podpis autora

 

............................................

podpis rodzica/opiekuna
(dotyczy uczniów niepełnoletnich)

 

 

Powrót