UCHWAŁA NR XII/ 76 /2016 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Korycin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 35 i 64) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której Gmina Korycin jest organem prowadzącym;

2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych.

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkoły, dla której Gmina Korycin jest organem prowadzącym, zamieszkałych poza obwodem szkoły, określa się następujące kryteria oraz przyznaje im punkty:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5 pkt;

2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Gminie Korycin – 4 pkt;

3) miejsce pracy rodzica kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt;

5) rodzic kandydata jest absolwentem szkoły – 2 pkt.

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania kryteriów:

1)  dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły w odniesieniu do ust. 1 pkt 1 i 2;

2)  oświadczenie rodzica w odniesieniu do ust. 1 pkt 3-5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński