Karta zgłoszenia

Rys biograficzny poetki

 


REGULAMIN

 KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

poezji Leonardy Szubzdy – poetki powiatu sokólskiego

ph.  ,,Między milczeniem a krzykiem"

Pobierz regulamin pdf >>>                                                                                                                                                                                                                     


Rys biograficzny poetki

Pani Leonarda Szubzda jest poetką regionu sokólskiego, związaną z Gminą Korycin i powiatem sokólskim. Korzenie poetki tkwią w naszej ziemi. Urodziła się i dzieciństwo spędziła w Niemczynie, zaś edukację szkolną rozpoczęła na terenie gminy Korycin w Szkole Podstawowej w Przesławce, przeniesionej potem do Bombli. Pani Leonarda Szubzda jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego Liceum Ekonomicznego w Sokółce. Jest bardzo mocno związana z naszą mała ojczyzną. Czujemy się upoważnieni do propagowania Jej twórczości. Traktujemy to jako nasz obowiązek i zaszczyt.

Dorobek literacki poetki Leonardy Szubzdy

,,Jeszcze idziemy" - debiutancki tomik poezji ukazał się w 1992r.

,,Żałuję lasów i róż"  (1994 ),

,,Tylko sady nas pamiętają"  (1996), 

,,Ile życia"  (1998),

,,Między milczeniem a krzykiem"  (2001).

W ostatnim tomiku ,,Między milczeniem a krzykiem" Jan Leończuk pisze:  ,,Wiersze zapraszają, jak do gościnnego stołu, wszak nie ma w nich fałszu a jest wrażliwość - czuła i prosta, jasna, nie szukająca rozpaczliwie oryginalności. Bo oryginalność tej poezji tkwi w krótkim zdaniu i w lapidarnej opinii wypowiedzianej przez znakomitą poetkę Annę Markową: ,,to piękne wiersze". W tym określeniu kryje się prawda, tak trudna w dzisiejszych czasach do zdefiniowania. Ale piękno w wierszach Leonardy Szubzdy - to przede wszystkim prostota i zwięzłość, a one torują już drogę, niczym nie przymuszone - do treści ponadczasowych. A mieści się w nich serdeczność, pełen rodzinny dom, drzewa ,,pachnące wieczorem" i ,,niedokończone rozmowy". Poetka pisze przede wszystkim o sobie i swoich przemyśleniach. Bohaterem,  który zajmuje szczególne miejsce w Jej twórczości jest jednak Człowiek z dużej litery. Dlatego warto poznać dorobek twórczy poetki, do czego serdecznie zachęcamy młodzież i nauczycieli.


Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

 

Zgodnie  z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U. 2018 poz. 1000)

informuję, że:

 

1.         Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Korycinie, tel: 857219004 , mail: zskorycin@gmail.com

 

2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole możliwy jest pod adresem email iodkorycin@gmail.com  

3.         Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

4.         Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Białymstoku

5.         Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.          Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

 

…………………………………………………..

data i czytelny podpis rodziców uczestnika konkursu

 lub uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej