Regulamin

 XVIII Konkursu Wiedzy Biblijnej

dla uczniów województwa podlaskiego

 

 

1.      Organizator.

                Organizatorem XVIII Konkursu Wiedzy Biblijnej  jest Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Korycinie.

 

2.      Cele konkursu.

                Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o Biblii oraz propagowanie treści zawartych w Piśmie Świętym wśród młodzieży uczącej się. Ma też za zadanie krzewienie zdrowej rywalizacji oraz wymianę doświadczeń.

 

3. Etapy.

 

              Etap I – szkolny: Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, która przeprowadza eliminacje szkolne. W eliminacjach szkolnych może wziąć udział każdy uczeń szkoły. Uczniowie odpowiadają pisemnie na zestaw pytań nadesłany przez organizatora konkursu (organizator przesyła szkole 1 zestaw, natomiast szkoła powiela go w ilości równej ilości uczestników eliminacji szkolnych). Do etapu wojewódzkiego awansuje 3 uczniów z najwyższą ilością punktów spośród tych, którzy uzyskają co najmniej 90% punktów. W przypadku, gdy żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum do finału wojewódzkiego awansuje 1 uczeń, który uzyska największą ilość punktów. (Jeżeli największą ilość punktów uzyska co najmniej dwóch uczniów, to komisja szkolna we własnym zakresie przeprowadza dla tych uczniów eliminacje ustne w celu wyłonienia zwycięzcy. Pytania na eliminacje ustne układa komisja szkolna).                                Protokół z etapu szkolnego należy przesłać do 19.01.2018 r.

 

Etap II – międzyszkolny: komisję konkursową powołuje organizator konkursu, etap wojewódzki składa się z części pisemnej, po której 10 osób awansuje do ścisłego finału,                w którym to uczestnicy udzielają odpowiedzi ustnej na postawione pytania. O końcowej kolejności decyduje suma uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej. Pytania na etap wojewódzki przygotowuje organizator konkursu.

 

4.      Terminy:

Zgłoszenie szkoły do konkursu – do 01 grudnia 2017 r. listownie, telefonicznie na adres organizatora konkursu lub emailem – zskorycin@gmail.com

 

a)     Etap I – szkolny – 11.01.2018r. godz. 1000(3 lekcyjna – 45 minut)

(protokół z etapu szkolnego należy przesłać do 19.01.2018 r.)

 

b)     Etap II – międzyszkolny -  24 luty 2018 r. godz. 1000

Szkoła Podstawowa  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, ul. Szkolna 1.

 

5.      Zakres wiedzy

 

  Etap I – szkolny:

60 pytań testowych dotyczących zakresu wiedzy z: Ewangelii w św. Jana

 

Etap II – międzyszkolny:

a) część pisemna – 60 pytań testowych z zakresu treści:  Ewangelii św. Jana

 

b) część ustna – pytania z zakresu treści:  Ewangelii św. Jana

 

 

Podstawowe źródło – Biblia Tysiąclecia.

 

6.      Nagrody. Dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

7.      Koordynator konkursu i adres organizatora:

 

ks. Wojciech Łapicz, Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, 16 – 140 Korycin, ul. Szkolna 1, tel. (085) 7219 004

 

8.        Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzyga organizator konkursu.

 

UWAGA!!! Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawa autorskie i wyłączność na organizację tego konkursu

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.