REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA”

 

 

§1 Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin.

§2 Cele konkursu

Konkurs ma na celu:

1.      Upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2.      Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.

3.      Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

§3 Warunki uczestnictwa

1.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

2.      Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych:

I.       „Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dziecka” -  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na w/w temat. Technika wykonania prac dowolna, format prac A4.

II.    „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.”  - uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej, klas II-III oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich. Tematem konkursu jest plastyczna interpretacja pierwszego punktu Dekalogu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Technika wykonania prac dowolna, format prac A3.

3.      Prace muszą być wykonane indywidualnie.

4.      Do konkursu można zgłosić wyłącznie  prace wcześniej nie publikowane.

5.      Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§4 Termin i warunki dostarczenia prac

1.       Prace należy przesłać pocztą w zamkniętych, zbiorczych kopertach lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin.

2.      Termin dostarczenia prac mija 31  października 2017r. (decyduje data stempla pocztowego).

3.      Prace zgłaszane są do Konkursu przez opiekuna lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać dane zgodnie z metryczką (załącznik nr 1)

4.      Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§5 Prawa autorskie

1.        Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz publikacji w Internecie.   

2.        Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonej pracy.     

3.      Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

§6 Zasady przyznawania nagród

1.    O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.                                                                                                                                      2.    Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:                                                         • zgodność z tematem konkursu                                                                                                                                      • pomysłowość, oryginalność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu                                                     • estetyka wykonania pracy                                                                                                                                  3.   Prace oceniane będą w dwóch kategoriach tematycznych:                                                                                             I. kategoria: „Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dziecka”                                                                                                             II. kategoria: „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.”                                                                                                                               z uwzględnieniem grup wiekowych:                                                                                                                              • uczniowie klas I – III szkoły podstawowej                                                                                                            • uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej                                                                                                        • uczniowie klas II-III oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich                                                                                                                                                                          4.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.                               5.  Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.gimkorycin.com. pl.                                                                                                                                  

§ 7 Nagrody

1.     Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i  dyplomy dla laureatów  w każdej kategorii.                                                2.  Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 13 listopada 2017r. podczas    obchodów Święta Szkoły w siedzibie Organizatora (laureaci zostaną powiadomieni     telefonicznie lub  e-mailem za pośrednictwem szkoły i nauczyciela prowadzącego)                                                                                     3.      Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.      Regulamin oraz cała dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej Organizatora:  www.gimkorycin.com.pl .                                                                                                                   

2.       Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu sekretariatu Organizatora (85)7219004 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej www.zespolszkol5@interia.pl.

 

Załącznik nr 1 - Metryczka pracy zgłoszonej na konkurs

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA”

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA”

 

 

 Kategoria tematyczna:

 „Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dziecka”

 

Kategoria tematyczna:

„Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.”

 

Dane autora pracy

 

Dane autora pracy

 

Imię

 

 

Imię

 

 

Nazwisko

 

    

Nazwisko

 

 

Klasa

 

 

Klasa

 

 

Dane szkoły/placówki oświatowej

 

Dane szkoły/placówki oświatowej

 

Nazwa

 

 

Nazwa

 

 

Ulica/Numer

 

 

Ulica/Numer

 

 

Kod pocztowy

 

 

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Miejscowość

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Dane nauczyciela/opiekuna prawnego

 

Dane nauczyciela/opiekuna prawnego

 

Imię i Nazwisko

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

e-mail nauczyciela

 

 

e-mail nauczyciela

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

………………………………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

………………………………………………………………………

 

(Podpis nauczyciela/Opiekuna prawnego)

 

(Podpis nauczyciela/Opiekuna prawnego)